انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش تجربه های اجرا

انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش تجربه های اجرا

شـــورای بررســـی و انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش “تجربه های اجرا” بیســـت و ســـومین جشـــنواره ی بیـــن المللـــی تئاتر دانشـــگاهی – عرفـــان خلاقی ، حامد اصغـــر زاده و تینـــا یونستبار- پس از بررســـی ۱۶اثر حضوریافتـــه در جلســـه ی «ارائـــه ی تکمیلـــی» که از تاریـــخ ۲۹بهمن لغایت ۱اســـفند ماه در عمـــارت روبرو برگزار گردید تعداد ۹ اثر را مستقیما برای حضور در مرحله بازبینی نهایی انتخاب نمودند.

همچنین، لازم به توضیح اســـت که به پیشـــنهاد شورای ارزیابی، شـــرکت برخی از این آثار انتخاب شده در مرحلـــه ی نهایـــی، منـــوط به حضـــور یک مشـــاور در فرآینـــد تمرین و آماد ه ســـازی گـــروه تـــا روز بازبینی خواهـــد بود که از ســـوی دبیرخانـــه بخش «تجربه هـــای اجرا» و این شـــورا متعاقبا معرفی خواهد شـــد.

 

ردیف نام اثر نام کارگردان نام دانشگاه
۱ وقوع امیرحسین قنواتی آزاد
۲ Continuum of progress عباس نکیسا سوره
۳ لیرشاه فرنوش فراهانی آزاد
۴ شهربازی محمد مهدی رستمی تهران
۵ اتاق محمدحسین امید دوست سوره
۶ w.c
window of civilization
محمدحسین احمدی برهان علوم پزشکی
۷ ویی میثم شهرنازکیان پیام نور
۸ اجرازدگی حسین قاسمی هنر هنر
۹ من درونم سارا یزدانی هنر

 

دانلود فایل گرافیکی