کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر

کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر

«کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر» ۱- این کارگاه پلی است میان بازیگران/کارگردانان و طراحان نور که میتواند به درک متقابل عوامل اجرا کمک کند و رسیدن به اجرایی موثرتر و ماندگارتر را میسر سازد. ۲- این کارگاه کلاس طراحی نور نیست ، بلکه مواد درسی آن تنها برای آشنایی کارگردانان و بازیگران تئاتر […]