انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش تجربه های اجرا

انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش تجربه های اجرا

شـــورای بررســـی و انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش “تجربه های اجرا” بیســـت و ســـومین جشـــنواره ی بیـــن المللـــی تئاتر دانشـــگاهی – عرفـــان خلاقی ، حامد اصغـــر زاده و تینـــا یونستبار- پس از بررســـی ۱۶اثر حضوریافتـــه در جلســـه ی «ارائـــه ی تکمیلـــی» که از تاریـــخ ۲۹بهمن لغایت ۱اســـفند ماه در عمـــارت روبرو برگزار گردید تعداد ۹ […]

کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر

کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر

«کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر» ۱- این کارگاه پلی است میان بازیگران/کارگردانان و طراحان نور که میتواند به درک متقابل عوامل اجرا کمک کند و رسیدن به اجرایی موثرتر و ماندگارتر را میسر سازد. ۲- این کارگاه کلاس طراحی نور نیست ، بلکه مواد درسی آن تنها برای آشنایی کارگردانان و بازیگران تئاتر […]

فراخوان اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر

فراخوان اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر

فراخوان / اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر / بخش تجربه های اجرا بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران فراخوان / اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر / جهت شرکت علاقه مندان در بخش تجربه‌های اجرای بیست […]

معرفی شدگان بخش تجربه های اجرا

معرفی شدگان بخش تجربه های اجرا

شورای بررسی و انتخاب ایده های اجرایی بخش “تجربه های اجرا” بیست سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، عرفان خلاقی، تینا یونس تبار و حامد اصغر زاده، پس از بررسی ۵۲ اثر رسیده  دراین بخش، که از تاریخ ۶ دی ماه لغایت ۸ دی ماه ۱۳۹۹در پلتفرم عمارت روبرو برگزار گردید، تعداد ۸ طرح را […]