انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش تجربه های اجرا

انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش تجربه های اجرا

شـــورای بررســـی و انتخـــاب ایـــده هـــای اجرایی بخـــش “تجربه های اجرا” بیســـت و ســـومین جشـــنواره ی بیـــن المللـــی تئاتر دانشـــگاهی – عرفـــان خلاقی ، حامد اصغـــر زاده و تینـــا یونستبار- پس از بررســـی ۱۶اثر حضوریافتـــه در جلســـه ی «ارائـــه ی تکمیلـــی» که از تاریـــخ ۲۹بهمن لغایت ۱اســـفند ماه در عمـــارت روبرو برگزار گردید تعداد ۹ […]