قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله‌ی دوم بازبینی بخش صحنه

قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله‌ی دوم بازبینی بخش صحنه

قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله‌ی دوم بازبینی بخش صحنه: 《 تمامی گروه‌های پذیرفته شده موظف‌اند تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ نسبت به تکمیل مدارک اقدام و آمادگی خود را جهت بازبینی مرحله‌ی دوم اعلام نمایند. گروه‌های شهرستانی نیز نحوه‌ی بازبینی خود را (زنده یا فیلم) بصورت مکتوب تا تاریخ مذکور از طریق ایمیل به دبیرخانه […]