آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

فراخوان بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد

تقویم اجرایی بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

دبیـر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

فراخوان انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران