آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

کارگاه تاریخ کارگردانی تئاتر معاصر

معاون اجرایی بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

شهر خوانى( پرسه زنى و گفتگو هایى پیرامون شهر و اجرا )

معاون مناطق بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

کارگاه نور برای بازیگران و کارگردانان تئاتر