ارتباط با دبیرخانه جشنواره

نشانی دبیرخانه: تهران خیابان انقاب . روبروی پارک دانشجو
ابتدای کوچ هی شهید بالاور . ساختمان شماره یک معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه هنر. پاک ۴ .
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
وب سایت: www.iiutf.ir
ایمیل جشنواره: info@iiutf.ir
شماره تلفن: ۶۶۱۷۶۵۲۸ – ۰۲۱