ارتباط با دبیرخانه جشنواره

نشانی دبیرخانه: تهران خیابان انقاب . روبروی پارک دانشجو
ابتدای کوچ هی شهید بالاور . ساختمان شماره یک معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه هنر. پاک ۴ .
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
وب سایت: www.iiutf.ir
ایمیل جشنواره: iiutf20@gmail.com
ایمیل دبیر جشنواره: mehdi.gomar@gmail.com
شماره تلفن: ۶۶۱۷۶۵۲۸ – ۰۲۱