کارگاه دراماتورژی صدا

 کارگاه دراماتورژی صدا

کارگاه دراماتورژی صدا
علی شمس
دو جلسه‌ی ۳ ساعته
سوم و چهارم اردیبهشت
ساعت ۱۰
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
ظرفیت: محدود
صدا به مثابه‌ی یک کارکرد و رفتار صحنه‌ای، به شکلی مجزا، بخشی از هستی هر اثر را می‌سازد. در این کارگاه حول فضای “دراماتوژی صدا” و کارکرد صدا به مثابه‌ی یک میزانسن و یک ابژه، در مکان‌مند کردن و اتمسفرسازی صحنه، بحث می‌شود.

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۸۳۰۵۴۹۹