نشست《تئاتر و علوم شناختی》

نشست《تئاتر و علوم شناختی》

نشست《تئاتر و علوم شناختی》

با حضور دکتر محمد شهبا و علی منصوری

سوم اردیبهشت

ساعت ۱۸ تا ۲۰

سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۸۳۰۵۴۹۹

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *