نشست《تئاتر و علوم شناختی》

نشست《تئاتر و علوم شناختی》

نشست《تئاتر و علوم شناختی》

با حضور دکتر محمد شهبا و علی منصوری

سوم اردیبهشت

ساعت ۱۸ تا ۲۰

سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۸۳۰۵۴۹۹