اطلاعیه آثار از قبل اجرای عموم شده و یا حاضر در بخش نهایی سایر  جشنواره‌ها

اطلاعیه آثار از قبل اجرای عموم شده و یا حاضر در بخش نهایی سایر جشنواره‌ها

به اطلاع پذیرفته‌شدگان مراحل بازبینی دو بخشِ “تئاتر صحنه استان‌های تهران و البرز” و همچنین “تئاتر صحنه مناطق” می‌رساند؛ در بخشِ “تئاتر صحنه استان‌های تهران و البرز” با توجه به تولیدی بودن آثار این بخش از جشنواره تئاتر دانشگاهی و عدم امکان سنجش برابر این تولیدات با اجراهایی که این ویژگی را ندارند؛ آثاری که پیش از شروع جشنواره اجرای عموم رفته باشند و یا در جدول نهایی سایر جشنواره‌ها حضور یابند، نمی‌توانند در این بخش حضور داشته و به رقابت بپردازند.

همچنین در بخشِ “تئاتر صحنه مناطق” حضور آثار در جدول نهایی جشنواره‌های استانی و سراسری موجب خارج شدن اثر از فرآیند ارزیابی و بازبینی خواهد شد لیکن اجرای عموم آثار این بخش در استان‌های ایشان بلامانع است.

بدیهی است چنانچه در هر مرحله از جشنواره محرز گردد که اثری از قانون مزبور تخطی کرده است، از ادامه حضور در جشنواره کنار گذاشته خواهد شد.