آثارنهایی راه یافته به بخش تجربه های اجرا

آثارنهایی راه یافته به بخش تجربه های اجرا

آثارنهایی راه یافته به بخش تجربه های اجرا

بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

iiutf.ir

دانلود نتایج

به گزارش دبیرخانه بیستمین جشنواره بین­المللی تئاتر دانشگاهی ایران؛ هیات انتخاب متشکل از خانم­ آزاده گنجه و آقایان امیرراد و سعید بهنام خانیکی، با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در فراخوان و نظر به رویکردهای این دوره از جشنواره، اسامی نهایی آثار پذیرفته شده در بخش تجربه­های اجرا را به شرح زیر اعلام می­دارد. لازم به ذکر است دبیرخانه­ی جشنواره در راستای همکاری پذیرفته­شدگان این بخش، امکان ارتباط میان ایشان و اعضای محترم هیئت بازبین را به عنوان استاد راهنما در تمامی مراحل تمرین فراهم آورده است. این تصمیم به منظور افزایش سطح کیفی آثار اتخاذ شده که نحوه­ی انجام آن متعاقبا اعلام می­گردد .